DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

Policy Brief

เอเปคพร้อมเดินหน้าสู่อนาคต
เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยไทยเป็นสมาชิกแรกเริ่ม มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบเปิดกว้าง (open regionalism) และสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี...
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
โฆษณา หนทางรอดของทีวีดิจิตอล
จากภาพรวมของธุรกิจทีวีดิจิตอลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปี 2559 ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งยังต้องวิเคราะห์ช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมและยังต้องการความ...
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
ประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่ Cashless society
ในเวลานี้ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “Mobile Banking” “Prompt Pay” “e-Money” และ “FinTech” ไม่มากก็น้อย คำจำกัดความเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเริ่มเข้ามาแทนที่การทำธุรกรรมรูปแบบเดิม นั่นคือ การใช้เงินสด...
วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560
กลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
อาเซียนมีการเตรียมความพร้อมด้านกลไกการระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจไว้รองรับการเป็นประชาคมแล้วตั้งแต่ปี 2539 คือ ได้จัดทำพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ฉบับปี 2539 (ค.ศ. 1996) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่กำหนดกลไกระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว : การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนไทยไปยัง สปป.ลาว และไปยังประเทศที่สาม
การค้าชายแดนไทยไป สปป.ลาว และการค้าผ่านแดน สปป.ลาว ไปจีนและเวียดนาม กล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากปริมาณสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559
ถ้าฉันจะไปเป็นพยาบาลในสิงคโปร์
หลายครั้งที่เราพูดถึงการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 7 วิชาชีพ อันได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสำรวจ วิศวกร และสถาปนิค รวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอีก 1 สาขา ภายใต้กรอบอาเซียน...
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2559
Ratchet Mechanism กลไกวงล้อ
ถ้าพูดถึงคำว่า Ratchet Mechanism หลายคนที่ทราบหลักการเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก คงจะเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่า “กลไกวงล้อ” ซึ่งประกอบด้วยวงล้อและสปริง ที่เคลื่อนไหวทางเดียวกันต่อเนื่องอัตโนมัติ หากจะมองให้เห็นภาพ ก็อาจลองนึกถึง...
วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2559
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลนายโจโก วิโดโด
ในปี 2558 รัฐบาลอินโดนีเซียโดยนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดี ตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 5.4-5.8 และตั้งเป้าหมายให้ประเทศอินโดนีเซียมีการผลิตสินค้าอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคภายใน...
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
เกาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของบรูไน ปุเลา มัวรา เบอซาร์ (Pulau Muara Besar)
บรูไนเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per capita) สูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ เนื่องจากมีจำนวนประชากรประมาณ 4.1 แสนคน แต่ประเทศสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ...
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
มาเลเซียกับอุปสรรคด้านแรงงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
รัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซะก์ ได้ประกาศแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมนำ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงานฝีมือที่มีความคิดสร้างสรรค์...
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558