DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

12-09-2557

Logo Item การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Logo Item มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(1)    โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

(2)    สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

        - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556

(3)    สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

        - ที่ตั้งหน่วยงาน / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(4)    กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

(5)    ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด “ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้”

Logo Item มาตรา 9 ภายใต้มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(1)    ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(2)    นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 ( 4 )

(3)   แผนงาน โครงการ และของปีที่กำลังดำเนินการ

(4)    คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

(5)    สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง “ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้”

(6)    สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการ สาธารณะ

(7)    มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

(8)    ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

จำนวนผู้เข้าชม :

11609