DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ไทยใช้โอกาสการเป็นประธานอาเซียน จับมืออาเซียนและองค์การการค้าโลก (WTO) จัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูป WTO ดันอาเซียนผงาดเวทีการค้าโลก

15-03-2562

Value TH ASEAN

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ใช้โอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562  จับมืออาเซียนและองค์การการค้าโลก (WTO)จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการปฏิรูป WTO เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองเรื่องแนวทางการปฏิรูป WTO ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจาก WTO และผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นต้น สมาชิกอาเซียนหวังอาเซียนนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาจัดทำท่าทีเพื่อแสดงบทบาทนำของอาเซียนในเวทีการค้าโลกต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับอาเซียน และองค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการปฏิรูป WTO (WTO Reform: Perspectives for ASEAN Countries) ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองระหว่างสมาชิกอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิจาก WTO และผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ เช่น แคนาดา นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น เรื่องแนวทางการปฏิรูป WTO รวมทั้งได้เชิญนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ (General Council) ของ WTO มาร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องนี้ด้วย

นางอรมน เสริมว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยให้สมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบความคืบหน้าการหารือเพื่อปรับปรุงกลไกการค้าระบบพหุภาคี และการปฏิรูป WTO ที่เกิดขึ้นที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดจนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ในเรื่องนี้ ซึ่งในส่วนของไทย ตระหนักดีถึงความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีของ WTO จึงใช้โอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ หารือกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และ WTO จัดการสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกอาเซียนได้แสดงบทบาทในการปรับปรุงการทำงานของ WTO และร่วมกันหารือแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้กลไกการค้าพหุภาคีภายใต้ WTO สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เรียกความเชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้าของสมาชิก WTO โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งอาเซียนและไทย และนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) เป็นเวทีในการเจรจาจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งลดอุปสรรคทางการค้า เพื่อสนับสนุนให้มีการค้าที่เป็นธรรม  และเสรียิ่งขึ้น และเป็นเวทีหลักในการแก้ไขข้อพิพาททางการค้า ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 164 ประเทศ ในปี 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสูงเป็นลำดับที่ 15 ของโลก โดยการส่งออกมีมูลค่า 237 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้ามีมูลค่า 223 พันล้านเหรียญสหรัฐ

--------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

11 มีนาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม :

221