DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘กรมเจรจาฯ’ ปูพื้นการค้าระหว่างประเทศให้เยาวชนไทย ฉลองครบรอบ 52 ปีอาเซียน

10-08-2562

FTA For Young

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ฉลองครบรอบก่อตั้งอาเซียน 52 ปี จัดกิจกรรม FTA for Young สร้างความเข้าใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศแก่เยาวชน ปูพื้นเรื่องความตกลงการค้าเสรีและประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนของไทย พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะ 13 ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันให้ประสบผลสำเร็จในปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในโอกาสการก่อตั้งอาเซียนครบ 52 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศแก่เยาวชนไทย ซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน โดยเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “FTA For Young” ณ ศูนย์บริการข้อมูล FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศแก่เยาวชนไทย ทั้งการปูพื้นเรื่องความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) และประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีไทยส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในงานวันอาเซียนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นด้วย

นางอรมน เสริมว่า นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันอาเซียน ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแผนงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะ 13 ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยผลักดันให้ประสบผลสำเร็จในปีนี้ ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน อาทิ การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อเยาวชนที่จะเข้าสู่วัยทำงาน      

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมปลายซึ่งกำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โดยกรมฯ ต้องการให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวนำความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปใช้ในการศึกษาและการทำงานเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป ซึ่งกรมฯ ก็มีแผนงานในการให้ความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบ train the trainer หรือการติวเข้มผู้ที่เป็นติวเตอร์ในอนาคตด้วย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้เพื่อนนักเรียน และรุ่นน้องในโรงเรียนต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดช่วง 52 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่อาเซียนก่อตั้ง อาเซียนมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยมีความสำเร็จที่สำคัญ คือ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) เมื่อปี 2536 เพื่อลดภาษีสินค้าระหว่างกัน และการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเมื่อปี 2558 โดยมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เป็นหนึ่งในสามเสาสำคัญ  ซึ่งความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่ผ่านมา ครอบคลุมทั้งการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ตลอดจนการจัดทำความร่วมมือ และปรับปรุงกลไกกฎระเบียบการค้าด้านต่างๆ ทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว คมนาคม การเงิน พลังงาน การเกษตร  เป็นต้น โดยประโยชน์ที่ไทยได้รับ คือ โอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจก็ได้รับการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค

--------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

9 สิงหาคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม :

81