DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

การจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement)

03-10-2557

การดำเนินงานภายใต้องค์การการค้าโลก

ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement Agreement - GPA) เป็นความตกลง หลายฝ่าย(plurilateral     agreement)  ขององค์การการค้าโลก ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกที่เป็นสมาชิกความตกลง GPA มีจำนวนรวม ๔๐ ประเทศ โดยประเทศ              ที่มีบทบาทสำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ๒๗ ประเทศ แคนาดา ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และสิงคโปร์

ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกความตกลง GPA ขององค์การการค้าโลก อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางอยู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิก             ความตกลง GPA ของประเทศไทย อาจส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการของความตกลง GPA เช่น              หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)ระหว่างสินค้า บุคคลหรือนิติบุคคลของไทยกับต่างชาติ       และหลักการ เรื่องความโปร่งใส (Transparency)

กฎหมายสำคัญของประเทศไทยในเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐคือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง      การคลัง  ซึ่งมีเรื่องการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย เป็นหลักการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย  หรือผู้ประกอบการของ     ประเทศไทยมากกว่าสินค้าหรือผู้ประกอบการต่างชาติได้ ดังนี้ หากประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก  ความตกลง GPA ก็จะต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ       หลักการของความตกลง GPA

      การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี ๓ ฉบับ ได้แก่

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ และความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ข้อผูกพันของไทย ในความตกลง   ทั้ง ๓  ฉบับ เป็นเพียงพันธกรณีในเรื่องความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเจรจาเพิ่มเติมในอนาคต แต่ไม่มีข้อผูกพันเรื่องการเปิดตลาดการจัดซื้อโดยรัฐ  Market Access)

                      ------------------------------------------------

                                                                                              

                                   สำนักยุทธศาสตร์การเจรจา

                                          กรกฎาคม 2554

จำนวนผู้เข้าชม :

2594